hit
counter
Swart is sa tryst
Anna
Marie
Jessie
'Swart is sa tryst' fertelt it ferhaal fan trije suskes, dy't byinoar komme nei it ferstjerren fan harren mem. Der moat noch it ien en oar regele wurde, mar de belutsenheid tusken de trije is fier te sykjen.

Alles wat de iene regele hat of regelje wol, is op foarhân al ferkeard. Dêrnjonken ha se alle trije har eigen byld fan oantinkens en gedachten.
We sjogge de trije suskes wankeljen op de púnheapen fan har eigen libbens.

"Swart is sa tryst" is in stik mei in protte humor, wêryn de trije froulju, dy't oan inoar weage binne, net fan doel binne om ek mar ien stap oan 'e kant te dwaan foar de oar.
Thús side
Oer it stik
Spilers en Firuganten
Omballingen
Sponsoaren
Kaarten bestelle
Mear ynformaasje oer Toanielferiening Doarpslibben
Klik hjir
Foarsitter: Jolanda Smit, tel 0631099063
Sekretaris: Marianne Steegstra, tel. 0517592549
Ponghâlder: Ingrid de Mari, tel. 051723456
Bestjoerslid: Annet van der Zee