hit
counter
Wolle jo kaarten ?
Leden €5, Bern €3, net leden €10

Dat kin fia de email: msteegstra@ziggo.nl


Fia de telefoan 0517 592549
Foarsitter: Jolanda Smit, tel 0631099063
Sekretaris: Marianne Steegstra, tel. 0517592549
Ponghâlder: Ingrid de Mari, tel. 051723456
Bestjoerslid: Annet van der Zee