hit
counter
Swart is sa tryst
Anna
Marie
Jessie
Jessie
Spile troch Petra Nauta.

Jongste suske, 50 jier.
Jessie hat twa bern, Louis en Joke, dy't de doar al út binne. Har man Hindrik libbet net mear. Hat wol wer in nije freon.

Thús side
Oer it stik
Spilers en Firuganten
Omballingen
Sponsoaren
Kaarten bestelle
Mear ynformaasje oer Toanielferiening Doarpslibben
Klik hjir
Foarsitter: Jolanda Smit, tel 0631099063
Sekretaris: Marianne Steegstra, tel. 0517592549
Ponghâlder: Ingrid de Mari, tel. 051723456
Bestjoerslid: Annet van der Zee