hit
counter
Swart is sa tryst
Anna
Marie
Jessie
Anna
Spile troch Baukje Kuperus.


Anna is de âldste, 61 jier, fan in húshâlding mei trije fammen.

Sij is twa kear troud west en twa kear skieden. Siket gewoan troch.
Thús side
Oer it stik
Spilers en Firuganten
Omballingen
Sponsoaren
Kaarten bestelle
Mear ynformaasje oer Toanielferiening Doarpslibben
Klik hjir
Foarsitter: Jolanda Smit, tel 0631099063
Sekretaris: Marianne Steegstra, tel. 0517592549
Ponghâlder: Ingrid de Mari, tel. 051723456
Bestjoerslid: Annet van der Zee