hit
counter
Swart is sa tryst
Anna
Marie
Jessie
fan Mieke Leleyveld

Tagong foar leden €5, net leden €10, Bern €3
Freed 10 maart - Sneon 11 maart
oanfang. 20.00 ûre
yn doarpshûs de Bijekoer
Oerset troch Anja Steegstra,
regissearre troch Louise Kleene
Swart is sa tryst
In swarte komeedsje
Thús side
Oer it stik
Spilers en Firuganten
Omballingen
Sponsoaren
Kaarten bestelle
Mear ynformaasje oer Toanielferiening Doarpslibben
Klik hjir
Foarsitter: Jolanda Smit, tel 0631099063
Sekretaris: Marianne Steegstra, tel. 0517592549
Ponghâlder: Ingrid de Mari, tel. 051723456
Bestjoerslid: Annet van der Zee